นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน :
 
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน  และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.ผู้จัดการมัน.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.ผู้จัดการมัน.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.ผู้จัดการมัน.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
และส่งมายัง www.ผู้จัดการมัน.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

บริษัท ผู้จัดการมัน จำกัด
198  หมู่ 15 ตำบลนาบ่อคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000
โทร. 081-972-5012 โทรสาร 055-763138

ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : parichartit.koi@gmail.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านแบบฟอร์มการแจ้งข้อร้องเรียน [www.ผู้จัดการมัน.com] คลิกที่นี่


ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการ
ระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
30 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000
โทร. 055-311990  โทรสาร. 055-311406
อีเมล : kamphaengphet@doae.go.th
เว็บไซด์ :  www.kamphaengphet.doae.go.th

สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-311990  โทรสาร. 055-311406
เว็บไซด์ : www.doa.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้