นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

Privacy Policy นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ของ Phujatkanmun co.,ltd. 


นโยบายฉบับนี้ใช้กับเว็บไซต์ของ Phujatkanmun co.,ltd. ซึ่งในที่นี้เราจะเรียกเว็บไซต์ของเรานั่นคือ เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน

มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของบริษัท

จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน

(Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ผู้จัดการมัน  จำกัด (Phujatkanmun Co.,ltd.) ดังนั้น 

1.  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ บริษัท ผู้จัดการมัน จำกัด (Phujatkanmun Co.,ltd.)

ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน

(Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2.  ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) วันเกิด (Birthday) รูปประจำตัว (Profile)  และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) เป็นต้น

และอีกในกรณีโดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ โดยมิต้องแจ้งให้บริษัท  ผู้จัดการมัน จำกัด  ทราบว่าท่านเป็นใคร
อีกทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่าน  แต่สำหรับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ บริษัท ผู้จัดการมัน จำกัด จะกำหนดให้ท่าน
ต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดใน "การสมัครเป็นสมาชิก" และ "เงื่อนไขการสมัครสมาชิก"

1.  เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ จัดส่งสินค้า
ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  เท่านั้น

2.  เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

3.  ในกรณีที่ เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์
การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  เป็นต้น เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการ
ดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน

4.  บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

o   กรณีเป็นการให้ข้อมูลตากฎหมายหรือกฎระเบียบ

o   กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้

o   กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด

o   กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล
หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  ทราบในหน้าเว็บ https://www.ผู้จัดการมัน.com

มาตรการรักษาความลับของข้อมูล (Data Confidentiality)

นโยบายรักษาความลับของข้อมูล :
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนด
สิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูล และมาตรการรักษาความลับของข้อมูล ดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol (ช่อง URL แสดงสัญลักษณ์ https)

เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม
หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท ผู้จัดการมัน  จำกัด (Phujatkanmun  Co.,ltd.) การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
และการติดต่อ เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน 

เว็บไซต์ ผู้จัดการมัน  ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์  ผู้จัดการมัน  เป็นไปตามประเภทธุรกิจของพาณิชยกิจที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์  และไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้