ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
คุณ บุญเชิด จ.นครราชสีมา 1621712005047 DHL-ems 2017-12-22 00:00:00
คุณ สมชาย จ.ชลบุรี SSMK000057872 Kerry-ems 2017-12-20 00:00:00
คุณ วิโรจน์ จ.อุตรดิตถ์ SSMK000057873 Kerry-ems 2017-12-20 00:00:00
คุณ ปภิญญา จ.พิจิตร 1621712004378 DHL-ems 2017-12-19 00:00:00
คุณ ภานุพัจน์ จ.สุโขทัย 1621712004354 DHL-ems 2017-12-19 00:00:00
คุณ คูณ จ.นครสวรรค์ 1621712004361 DHL-ems 2017-12-19 00:00:00
คุณ ชัชลี จ.หนองบัวลำภู SSMK00004558256427 Kerry-ems 2017-12-15 00:00:00
คุณ ปราโมทย์ จ.นครราชสีมา 1621712002886 DHL-ems 2017-12-14 00:00:00
คุณ ชัชลี จ.หนองบัวลำภู SSMK000055736 Kerry-ems 2017-12-13 00:00:00
คุณ จิรายุส จ.ศรีสะเกษ 1621712002251 Kerry-ems 2017-12-12 00:00:00
คุณ อาคม จ.ลพบรุี 1621712001650 DHL-ems 2017-12-08 00:00:00
คุณ อมร จ.ขอนแก่น SSMK000053891 Kerry-ems 2017-12-07 00:00:00
คุณ บวรทรัพย์ จ.อุดรธานี SSMK000053895 Kerry-ems 2017-12-07 00:00:00
คุณ อนุพงศ์ จ.สระแก้ว SSMK000053896 Kerry-ems 2017-12-07 00:00:00
คุณ พิสิฐ จ.พิษณุโลก SSMK000053893 Kerry-ems 2017-12-07 00:00:00
คุณ สมพิศ จ.สุพรรณบุรี SSMK000053568 Kerry-ems 2017-12-06 00:00:00
คุณ เชษฐา จ.สกลนคร 1621711006342 Kerry-ems 2017-11-29 00:00:00
คุณ ฐาปนพงศ์ จ.สุรินทร์ SSMK000051422 Kerry-ems 2017-11-29 00:00:00
คุณ อภิสิทธิ์ จ.หนองคาย 1621711005970 Kerry-ems 2017-11-28 00:00:00
คุณ ธิติสรณ์ จ.นครราชสีมา ET662771986TH DHL-ems 2017-11-27 00:00:00
คุณ เดือนรุ่ง จ.นครราชสีมา 1621711005758 DHL-ems 2017-11-27 00:00:00
คุณ ประวิทย์ จ.อุดรธานี 1621711005741 DHL-ems 2017-11-27 00:00:00
นาวาตรี อินทราทิพย์ 1621711005406 DHL-ems 2017-11-25 00:00:00
คุณ ชุมพล จ.หนองบัวลำภู SSMK000050022 Kerry-ems 2017-11-24 00:00:00
คุณ กฤษณะ จ.ลพบุรี SSMK000048835 Kerry-ems 2017-11-20 00:00:00
คุุณ เกรียงไกร จ.ศรีสะเกษ SSMK000048279 Kerry-ems 2017-11-17 00:00:00
คุณ คณาธิป จ.นครราชสีมา SSMK000048277 Kerry-ems 2017-11-17 00:00:00
คุณ สาธิต จ.กาฬสินธุ์ SSMK000047249 Kerry-ems 2017-11-13 00:00:00
คุณ อิทธิฤทธิ์ จ.อุดรธานี SSMK000047250 Kerry-ems 2017-11-13 00:00:00
คุณ สุวรรณ จ.ลพบุรี SSMK000046597 Kerry-ems 2017-11-11 00:00:00
คุณ ธรรมนูญ จ.นครราชสีมา SSMK000046598 Kerry-ems 2017-11-11 00:00:00
คุณ มัญชลี จ.นครราชสีมา SSMK000045583 Kerry-ems 2017-11-07 00:00:00
คุณ เอกชัย จ.ฉะเชิงเทรา SSMK000045582 Kerry-ems 2017-11-07 00:00:00
คุุณ ธีราธร จ.หนองคาย SSMK000044398 Kerry-ems 2017-11-02 00:00:00
คุณ ศุภชัย จ.อุบลราชธานี SSMK000044399 Kerry-ems 2017-11-02 00:00:00
คุณ เดือนรุ่ง จ.นครราชสีมา SSMK000044396 Kerry-ems 2017-11-02 00:00:00
คุณ พิศิษฐ์ จ.นครสวรรค์ SSMK000044905 Kerry-ems 2017-11-01 00:00:00
คุณ เต้า จ.ชัยภูมิ SSMK000044011 Kerry-ems 2017-11-01 00:00:00
คุณ นรินธร จ.สุรินทร์ SSMK000043501 Kerry-ems 2017-10-30 00:00:00
คุณ พงศกร จ.มหาสารคาม SSMK000042842 Kerry-ems 2017-10-27 00:00:00
คุณ ปิยะพงษ์ จ.พิษณุโลก SSMK000042843 Kerry-ems 2017-10-27 00:00:00
คุณ บวรทรัพย์ จ.อุดรธานี 1621710003090 DHL-ems 2017-10-24 00:00:00
คุณ จิระศักดิ์ จ.นครราชสีมา SSMK000042044 Kerry-ems 2017-10-21 00:00:00
คุณ ทศพล จ.กาฬสินธุ์ SSMK000042045 Kerry-ems 2017-10-21 00:00:00
คุณ สุริยา จ.มุกดาหาร 1621710002772 DHL-ems 2017-10-20 00:00:00
คุณ อนงค์ จ.นครราชสีมา SSMK000041537 Kerry-ems 2017-10-19 00:00:00
คุณ ขวัญชนก จ.บุรีรัมย์ SSMK000041538 Kerry-ems 2017-10-19 00:00:00
คุณ เอกชัย จ.หนองคาย SSMK000041410 Kerry-ems 2017-10-18 00:00:00
คุณ ธิติสรณ์ จ.นครราชสีมา SSMK000041195 Kerry-ems 2017-10-17 00:00:00
คุณ ทศพล จ.กาฬสินธุ์ SSMK000041194 Kerry-ems 2017-10-17 00:00:00
ชื่อลูกค้า : คุณ บุญเชิด จ.นครราชสีมา
Tracking number : 1621712005047
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ สมชาย จ.ชลบุรี
Tracking number : SSMK000057872
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ วิโรจน์ จ.อุตรดิตถ์
Tracking number : SSMK000057873
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ปภิญญา จ.พิจิตร
Tracking number : 1621712004378
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ภานุพัจน์ จ.สุโขทัย
Tracking number : 1621712004354
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ คูณ จ.นครสวรรค์
Tracking number : 1621712004361
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ชัชลี จ.หนองบัวลำภู
Tracking number : SSMK00004558256427
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-15 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ปราโมทย์ จ.นครราชสีมา
Tracking number : 1621712002886
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-14 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ชัชลี จ.หนองบัวลำภู
Tracking number : SSMK000055736
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ จิรายุส จ.ศรีสะเกษ
Tracking number : 1621712002251
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ อาคม จ.ลพบรุี
Tracking number : 1621712001650
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-08 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ อมร จ.ขอนแก่น
Tracking number : SSMK000053891
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ บวรทรัพย์ จ.อุดรธานี
Tracking number : SSMK000053895
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ อนุพงศ์ จ.สระแก้ว
Tracking number : SSMK000053896
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ พิสิฐ จ.พิษณุโลก
Tracking number : SSMK000053893
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ สมพิศ จ.สุพรรณบุรี
Tracking number : SSMK000053568
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ เชษฐา จ.สกลนคร
Tracking number : 1621711006342
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ฐาปนพงศ์ จ.สุรินทร์
Tracking number : SSMK000051422
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-29 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ อภิสิทธิ์ จ.หนองคาย
Tracking number : 1621711005970
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ธิติสรณ์ จ.นครราชสีมา
Tracking number : ET662771986TH
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ เดือนรุ่ง จ.นครราชสีมา
Tracking number : 1621711005758
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ประวิทย์ จ.อุดรธานี
Tracking number : 1621711005741
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : นาวาตรี อินทราทิพย์
Tracking number : 1621711005406
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-25 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ชุมพล จ.หนองบัวลำภู
Tracking number : SSMK000050022
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ กฤษณะ จ.ลพบุรี
Tracking number : SSMK000048835
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุุณ เกรียงไกร จ.ศรีสะเกษ
Tracking number : SSMK000048279
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ คณาธิป จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000048277
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ สาธิต จ.กาฬสินธุ์
Tracking number : SSMK000047249
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ อิทธิฤทธิ์ จ.อุดรธานี
Tracking number : SSMK000047250
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-13 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ สุวรรณ จ.ลพบุรี
Tracking number : SSMK000046597
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ธรรมนูญ จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000046598
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-11 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ มัญชลี จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000045583
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ เอกชัย จ.ฉะเชิงเทรา
Tracking number : SSMK000045582
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุุณ ธีราธร จ.หนองคาย
Tracking number : SSMK000044398
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ศุภชัย จ.อุบลราชธานี
Tracking number : SSMK000044399
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ เดือนรุ่ง จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000044396
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ พิศิษฐ์ จ.นครสวรรค์
Tracking number : SSMK000044905
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ เต้า จ.ชัยภูมิ
Tracking number : SSMK000044011
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-11-01 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ นรินธร จ.สุรินทร์
Tracking number : SSMK000043501
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-30 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ พงศกร จ.มหาสารคาม
Tracking number : SSMK000042842
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ปิยะพงษ์ จ.พิษณุโลก
Tracking number : SSMK000042843
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ บวรทรัพย์ จ.อุดรธานี
Tracking number : 1621710003090
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-24 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ จิระศักดิ์ จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000042044
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ทศพล จ.กาฬสินธุ์
Tracking number : SSMK000042045
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ สุริยา จ.มุกดาหาร
Tracking number : 1621710002772
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-20 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ อนงค์ จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000041537
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ขวัญชนก จ.บุรีรัมย์
Tracking number : SSMK000041538
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ เอกชัย จ.หนองคาย
Tracking number : SSMK000041410
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-18 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ธิติสรณ์ จ.นครราชสีมา
Tracking number : SSMK000041195
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
ชื่อลูกค้า : คุณ ทศพล จ.กาฬสินธุ์
Tracking number : SSMK000041194
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-10-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ :
Powered by MakeWebEasy.com